Phần mềm tính sơn

Loại sơn bạn chọn
 
Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng
Chiều rộng của phòng
Chiều cao của phòng
Diện tích cửa chính
Chiều rộng
Chiều cao
Số lượng  
Diện tích cửa sổ
Chiều rộng
Chiều cao
Số lượng  
 
Tính toán